1.
Daniel Griffin
South-Africa
170.18
2.
Wuyunfei
China
113.88
3.
Deirdre Janse van Rensburg
South-Africa
110.39
4.
Zhaoyufeng
China
100.73
5.
Lichuang
China
100.61
6.
Mukhtar Slamdien
South-Africa
98.51
7.
Zhaoshuang
China
83.29
8.
Shichenhua
China
79.33
9.
Yuanxiaowei
China
78.29
10.
Mudawei
China
75.47
11.
Jacques Horn 
South-Africa
71.35
12.
Rudi Riek
South-Africa
69.21
13.
Rebecca Sweetman
United Kingdom
66.10
14.
Sasha Chadburn
South-Africa
63.78
15.
Zhangzhiheng
China
63.09
16.
Miaochanglong
China
50.52
17.
Michael Pearson
Canada
42.90
18.
Michaela Riek
South-Africa
41.79
19.
Fanhaijiang
China
30.87
20.
Kou Hua Chung
China
29.01
21.
Romy Wohlfarth 
South-Africa
22.53